Tôi đặt nhiều sản phẩm, nhưng chỉ nhận được một sản phẩm, vậy những sản phẩm còn lại của tôi đâu?

Viết bình luận